Algemene voorwaarden

Je kunt de algemene voorwaarden hier als pdf downloaden.

Artikel 1: identiteit van de ondernemer

IJVR
Hoeksteen 9
4815 PR BREDA

www.ijvr.nl

e-mailadres: hallo@ijvr.nl

KVK-nummer: 67481388

Artikel 2: toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze als bestand opgeslagen kan worden.
 3. Het doen van een bestelling of het aangaan van een overeenkomst betekent dat de consument akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: het aanbod
 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten of diensten. De gebruikte afbeeldingen op de website geven een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod zijn voor de ondernemer niet bindend.
 2. De ondernemer vermeldt duidelijk wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

Artikel 4: de overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De ondernemer kan een bestelling weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden, wanneer de consument niet aan de betalingsverplichting kan voldoen of wanneer er sprake is van andere factoren die het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand belemmeren.
 3. De ondernemer zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen ter beveiliging van elektronische betalingen en overdracht van data.
 4. De ondernemer behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is of indien de handelwijze van leveranciers daartoe aanleiding geeft. De consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 5: prijzen, b
etalingsvoorwaarden en incasso
 1. De genoemde prijzen van producten of diensten zijn inclusief btw en vermeld in euro’s.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor druk- of typfouten.
 3. De consument kan elektronische betalingen voldoen via iDeal of Bancontact. Ook heeft de consument de keuze om achteraf te betalen via Klarna.
 4. In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, biedt de ondernemer de consument de betaalmethode achteraf betalen aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan. De consument vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna is hier te vinden. Persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement
 5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld te melden.
 6. Indien de consument na een betalingsherinnering niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet, is deze over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd van maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

Artikel 6: leveringsvoorwaarden
 1. De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
 2. Op de website van de ondernemer worden indicatieve levertijden vermeld, overschrijding van deze termijnen geeft geen recht op schadevergoeding.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument bij de bestelling kenbaar heeft gemaakt aan de ondernemer.
 4. Geaccepteerde bestellingen worden met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitgevoerd, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid betaalt de ondernemer het bedrag dat de consument reeds heeft voldaan onverwijld terug.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument op de wijze die bij de bestelling is aangegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7: garantie
  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De ondernemer staat er niet voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik, tenzij consument en ondernemer dit expliciet zijn overeengekomen.

Artikel 8: aansprakelijkheid
   1. De consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de consument de ondernemer daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
   2. Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de ondernemer de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen of de factuurwaarde daarvan te restitueren.
   3. Indien de consument een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft deze het recht het artikel binnen veertien (14) dagen na aflevering aan de ondernemer te retourneren. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de consument.
   4. De vergoeding van schade veroorzaakt door gebreken in de artikelen zal nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de desbetreffende artikelen.
   5. Iedere vordering jegens de ondernemer vervalt na verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.
   6. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Ook is de ondernemer niet aansprakelijk ten gevolge van door de consument of door de consument ingeschakelde derden uitgevoerde reparaties, aanpassingen en onjuist aangebrachte voorzieningen aan de artikelen.

Artikel 9: overmacht
   1. De ondernemer heeft in geval van overmacht het recht om, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, naar eigen keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door de consument dit schriftelijk mee te delen, zonder dat de ondernemer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
   2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet kan worden toegeschreven aan de ondernemer, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10: herroepingsrecht

 Bij producten:

   1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
   2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
    – als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
    –  als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
    – bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die op een materiële drager is geleverd:

   1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
   2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

   1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
   2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 11: verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
   1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
   2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
   3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 12: uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
   1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
   2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
   3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
   4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
   5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
   6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
   7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 13: verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
   1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
   2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
   3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
   4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 14: uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer sluit de navolgende producten en diensten uit van het herroepingsrecht, en zal dit duidelijk bij het aanbod vermelden:

   • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
   • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst.
   • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
   • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
   • Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
   • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, zoals e-books.

Artikel 15: klachten
   1. De klachtenprocedure is duidelijk vermeld op de website van de ondernemer. Klachten worden overeenkomstig deze klachtenprocedure behandeld.
   2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
   3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt de consument hierover binnen de termijn van 14 dagen geïnformeerd.
   4. De consument geeft de ondernemer minimaal 4 weken de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16: Geschillen
   1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   2. De consument is gehouden zijn klacht binnen redelijke tijd aan de ondernemer voor te leggen.
   3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan heeft de consument het recht zijn klacht voor te leggen aan de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (http://www.degeschillencommissie.nl). Dit kan ook via het ODR platform van de Europese Commissie (ec.europa.eu/odr).
   4. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.

 

Algemene voorwaarden IJVR versie 1.3 opgesteld d.d. 19 juni 2019

IJVR
Hoeksteen 9
4815 PR  BREDA

www.ijvr.nl
e-mail: hallo@ijvr.nl

KVK-nummer: 67481388

Bijlage: Modelformulier voor herroeping